We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By clicking “Accept cookies,” you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy.
Privacy Policy
Accept cookies Deny cookies

Branded instant foto's voor elk event. Fujifilm en Polaroid partner. Levering binnen 5 werkdagen.

navigation-menu
Offerte aanvraag

Terms & Conditions

Wat we leveren en hoe we werken:

1. Wij bieden “Branded instant photo frames“ die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Gebruik ze om eigen ontwerpen, tekst, en logo's toe te voegen aan instant foto's en creëer een krachtig marketinginstrument. Wij passen de fotolijstjes volledig aan uw wensen aan.
2. De flyers zijn gemaakt van zelfklevend papier, wat het gemakkelijker en praktischer maakt om het vastgelegde moment aan te brengen.
3. Wij bieden ook complete instant-foto activeringskits voor Canon, instax en Polaroid waarmee u direct na ontvangst kunt beginnen met uw activering.
4. U kunt zelfs uw instax instant-camera branden om de beste exposure te krijgen.
5. Om u te inspireren stellen wij het juiste photoflyer formaat, de mogelijke opties en extra's voor uw photoflyer campagne voor, zoals QR-codes, kraslagen, of unieke barcodes. Of we helpen u meer verkoopconversie te creëren met een afscheurbare coupon.
6. We nemen de tijd om uw ideeën en budget te bespreken om de perfecte photoflyer-oplossing te creëren.
7. Van QR-codes, unieke barcodes tot kraslagen: het is allemaal mogelijk met photoflyer.
8. Wij bieden wereldwijde verzending met de mogelijkheid om uw instant foto activatie kit te ontvangen binnen vijf werkdagen. Dit pakket omvat merkstickers, frames en filmapparatuur, een instant fotocamera en natuurlijk een promotasje.
9. Met de mogelijkheid om samen te werken met verschillende merken, agentschappen, franchises en resellers over de hele wereld zijn we altijd op zoek naar nieuwe partners die we kunnen verwelkomen.
10. Wij stellen promotieteams ter beschikking om u te helpen om het meeste uit uw photoflyer te halen.

Er is een photoflyer voor elke gelegenheid.

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Canon: Canon Nederland N.V. en elk van haar groepsmaatschappijen.

1.2. Klant: de persoon of de Vennootschap of de instelling, daaronder begrepen iedere Werknemer, ondersteunend personeel of directie, of andere personen met wie de Vennootschap een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Fuji: Fujifilm Europe B.V. en elk van haar groepsmaatschappijen.

1.4. Goederen: de goederen die door de Vennootschap aan de Klant worden geleverd, met inbegrip van alle Materialen en middelen en alle andere diensten die door de Vennootschap aan de Klant worden geleverd.

1.5. Materialen en hulpmiddelen: alle systemen, modellen, schema's, software, documentatie, procedures en documenten, in welke vorm dan ook, die aan of door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld in verband met de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden.

1.6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant betreffende de levering van Goederen en/of Werkzaamheden door de Vennootschap aan de Klant.

1.7. Polaroid: Polaroid International B.V. en elk van haar groepsmaatschappijen.

1.8. Uitrusting: alle apparaten en installaties die tijdens de activiteiten van de Vennootschap worden gebruikt, met inbegrip van middelen zoals fotografisch papier en drukwerk.

1.9. Vennootschap: Button Media B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder de naam Photoflyer, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1031 KS) Amsterdam aan de Overhoeksplein 1-9E, Amsterdam, Nederland, alsmede enige van haar groepsmaatschappijen.

1.10. Werknemer: iedere werknemer die door de Vennootschap in het kader van de Overeenkomst wordt aangesteld in een promotieteam ten behoeve van promotie en fotografie, of iedere persoon die door de Vennootschap in dienst wordt genomen voor de Overeenkomst anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

1.11. Werkzaamheden: de door de Vennootschap (te) verrichten diensten op het gebied van fotomarketing en verkoop van fotoapparatuur, fotopapier, drukwerk, applicaties (webapplicaties) en dergelijke.


2. Overeenkomst
2.1. Elke orderbevestiging die door de Vennootschap naar de Klant wordt gestuurd, vormt een Overeenkomst. Een orderbevestiging kan door de Vennootschap aan de Klant worden verzonden na ontvangst door de Vennootschap van een schriftelijke of mondelinge bevestiging van aanvaarding van een door de Vennootschap verzonden offerte.

2.2. De Overeenkomst kan betrekking hebben op de levering van Goederen en/of het verrichten van Werkzaamheden door de Vennootschap aan de Klant.

2.3. De aanbiedingen van de Vennootschap staan open voor aanvaarding binnen de door de Vennootschap in het aanbod vermelde termijn of, indien geen termijn is vermeld, binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van het aanbod, met dien verstande dat elk aanbod op elk ogenblik door de Vennootschap kan worden ingetrokken of herroepen vóór de ontvangst door de Vennootschap van de aanvaarding ervan door de Klant.

2.4. Prijzen in enige aanbieding, bevestiging of Overeenkomst luiden in Euro's en zijn exclusief belastingen, rechten of soortgelijke heffingen of inspectie-, transport- en verzekeringskosten, nu of in de toekomst vastgesteld, die van toepassing zijn op de Goederen en/of het Werk.

2.5. De Vennootschap is gerechtigd haar prijzen te verhogen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een (ontbindings)recht van de Klant indien (i) een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel of (ii) de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren van de Zaken en/of het Werk (zoals valutakoersen, fabrieksprijzen, grondstofprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege) met meer dan 7% (zeven procent) stijgen.

2.6. Onder de Overeenkomst geleverde Goederen kunnen Apparatuur bevatten die door Canon, Fuji of Polaroid wordt geproduceerd en/of geleverd. In dat geval zijn met betrekking tot die Apparatuur de voorwaarden van respectievelijk Canon, Fuji en/of Polaroid van toepassing.

2.7. Op alle Overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van de Vennootschap van toepassing.

3. Facturering en betaling
3.1. Tenzij in de Overeenkomst of de factuur anders is bepaald, dient de Klant de facturen van de Vennootschap binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen via een bankoverschrijving zoals vermeld op de factuur.

3.2. Eventuele op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn, verliest de Klant het recht daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat evenwel de verplichting van de Klant tot betaling van de factuur onverlet.

3.3. Bij offertes met een bedrag hoger dan € 5000 exclusief BTW wordt bij aanvaarding van de opdracht een voorschot betaald van 60% van het totaalbedrag dat aan de Klant in rekening wordt gebracht. Voor offertes met een bedrag tot € 5000 wordt het totale bedrag dat aan de klant in rekening wordt gebracht, betaald bij aanvaarding van de bestelling. In beide gevallen zal de Vennootschap pas overgaan tot het bestellen van materialen voor de betreffende klant/campagne nadat de factuur is voldaan.

3.4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet volledig of niet binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

3.5. Indien de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet of niet tijdig betaalt, is hij zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, dan wel € 250,- indien dit bedrag hoger is. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de door de rechter toegewezen bedragen voor verschotten en het honorarium van de gemachtigde, doch omvatten, voor zover de wet dat toelaat, tevens de totale door de vennootschap gemaakte proceskosten, waaronder begrepen het honorarium en de werkelijk betaalde verschotten van de gemachtigde of advocaat en de kosten van de deurwaarder vermeerderd met de overige kosten.

3.6. De Klant heeft niet het recht om betalingen in te houden of te verminderen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met betalingen die verschuldigd zijn krachtens de Overeenkomst of krachtens enige andere overeenkomst die de Klant met de Vennootschap kan hebben.


4. Levering en uitvoering van de overeenkomst
4.1. Goederen worden geleverd Delivery At Place (Incoterms 2020 ) of zoals aangewezen door de Vennootschap, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Indien de Vennootschap de levering namens de Klant regelt, gaat de Klant een rechtstreekse relatie aan met UPS of een andere vervoerder en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de algemene voorwaarden van UPS of een andere vervoerder op de Klant van toepassing.

4.2. De leveringsdata zijn gebaseerd op de verwachting dat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen tijdig aan de Vennootschap worden geleverd. De door de Vennootschap meegedeelde of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en de Vennootschap is niet aansprakelijk voor, noch zal de Vennootschap tekortschieten in haar verplichtingen jegens de Klant, voor leveringen die binnen een redelijke termijn vóór of na de meegedeelde leveringsdatum worden gedaan.

4.3. Het is de Vennootschap toegestaan om Goederen in gedeelten te leveren. Indien de Goederen in verschillende delen geleverd worden, heeft de Vennootschap het recht om elk deel afzonderlijk te factureren.

4.4. Indien de Klant de bestelde Goederen niet in ontvangst neemt, dan kan de Vennootschap de Goederen in consignatie leveren op kosten en risico van de Klant.

4.5. De Vennootschap is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden.


5. Promotieteam
5.1. De Overeenkomst kan inhouden dat de Vennootschap een promotieteam, bestaande uit Werknemers van de Vennootschap, naar de Klant stuurt. Dit artikel is van toepassing op deze situaties.

5.2. Voor iedere Werknemer wordt een uurtarief exclusief BTW in rekening gebracht. Een Werknemer dient ten minste vier en een half (4,5) uur per dag te worden ingezet.

5.3. Het uurtarief wordt door de Vennootschap vastgesteld en is gebaseerd op de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van de Vennootschap en op de toepasselijke wetgeving. Indien een Werknemer op verzoek van de Klant Werkzaamheden verricht op een zondag of nationale feestdag, geldt een toeslag van 100% bovenop het uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

5.4. Naast het uurtarief is de Klant gehouden de door iedere Medewerker gemaakte onkosten te vergoeden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van lunch en diner en reiskosten. Indien de aaneengesloten arbeidsduur meer dan zes (6) uur bedraagt, gaat de Vennootschap ervan uit dat lunch en/of diner voor iedere Medewerker door de Klant wordt geregeld. In dat geval zullen de kosten van lunch en/of diner niet als onkosten in rekening worden gebracht. De eerste dertig minuten van de reistijd komen voor rekening van de Werknemer; de helft van de eventuele meer reistijd wordt tegen het gebruikelijke uurtarief doorberekend aan de Klant voor elk uur dat de Werknemer moet reizen.

5.5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dient dit tenminste twee (2) werkdagen voor aanvang van de Overeenkomst aan de Vennootschap te worden medegedeeld. Indien de Overeenkomst minder dan twee (2) werkdagen voor aanvang wordt gewijzigd, en deze wijziging tot gevolg heeft dat minder Werknemers worden ingezet dan het overeengekomen aantal, dient de Klant het overeengekomen uurtarief te betalen voor vier (4) gewerkte uren per Werknemer die als gevolg van de wijziging niet worden ingezet.

5.6. De Klant draagt zorg voor alle door die Werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Bovendien dient de Klant zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en licenties om de Werkzaamheden op locatie te kunnen uitvoeren. Eventuele kosten zijn voor rekening van de Klant.

5.7. Indien de Klant, nadat een Werknemer op de overeengekomen plaats en tijd is gearriveerd, om welke reden dan ook van deze Werknemer minder dan vier (4) uur gebruik maakt, of in het geheel geen gebruik maakt van de Werknemer, is de Klant het voor vier (4) gewerkte uren overeengekomen uurtarief verschuldigd, alsmede eventuele door de Werknemer gemaakte onkosten.

6. Annulering van bestellingen en wijzigingen van de Overeenkomst
6.1. Bestellingen kunnen door de Klant alleen met schriftelijke toestemming van de Vennootschap geannuleerd of gewijzigd worden. Indien deze toestemming wordt gegeven en de bestelling wordt geannuleerd of gewijzigd, dient de Klant de Vennootschap te vergoeden voor alle door de Vennootschap gemaakte kosten en dient de Klant de door de Vennootschap in rekening gebrachte annuleringskosten te aanvaarden.

6.2. De Vennootschap kan slechts aan een wijziging van de Overeenkomst worden gebonden na haar uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van een dergelijke wijziging.

6.3. De Vennootschap kan een bestelling annuleren indien, om redenen buiten de controle van de Vennootschap, het redelijkerwijs niet langer mogelijk is voor de Vennootschap om de Goederen en/of Werken onder de Overeenkomst te leveren. De Vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van een dergelijke annulering.

6.4. Elke annulering of wijziging van een bestelling zonder toestemming van de Vennootschap geeft de Vennootschap recht op terugbetaling van alle schade die zij lijdt als gevolg van deze annulering of wijziging.

6.5. Wanneer een Klant genoodzaakt is een annulering of wijzigingsverzoek te doen, vanwege een situatie die buiten de macht van de Klant ligt, zal de Vennootschap het annulerings- of wijzigingsverzoek, indien redelijkerwijs mogelijk, accepteren, waarbij in geval van annulering de Klant slechts de reeds door de Vennootschap gemaakte kosten uit hoofde van de Overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.

7. Afdrukken
7.1. Van het door de Klant bij de Vennootschap in opdracht gegeven drukwerk worden digitale proeven gemaakt, die per e-mail aan de Klant worden toegezonden. Indien de Klant binnen de door de Vennootschap gestelde termijn geen wijzigingen of verbeteringen ten opzichte van deze proeven meldt, zal het drukwerk conform deze proeven worden vervaardigd. De werkelijke productkleuren kunnen afwijken van de kleuren die op uw monitor worden weergegeven.

7.2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het drukwerk indien dit drukwerk is vervaardigd overeenkomstig de proeven en de Klant geen opdracht heeft gegeven of de partijen geen wijzigingen of verbeteringen ten opzichte van deze proeven zijn overeengekomen binnen de gestelde termijn.

7.3. De Goederen mogen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van de proeven, die niet meer dan 2% van het proefformaat mogen bedragen. Kleine kleurverschillen tussen Goederen en hun proeven, of tussen verschillende partijen Goederen zijn toegestaan.

7.4. Wanneer de Vennootschap een fout gemaakt heeft bij de productie van om het even welke Goederen, zoals; sterk afwijkende kleuren, vlekken, krassen of verkeerde uitsnijdingen, dan zal de Vennootschap de gebrekkige Goederen vervangen binnen de kortst mogelijke redelijke termijn na de klacht van de Klant. In omstandigheden waar er geen mogelijkheid is om de gebrekkige Goederen te vervangen of te herstellen, zal de Vennootschap de Klant een terugbetaling van de prijs betaald voor de gebrekkige Goederen verschaffen.

7.5. De Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aan de Vennootschap voorgelegde ontwerpen en bestanden, en garandeert dat de ontwerpen en bestanden geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.


8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
8.1. De totale aansprakelijkheid van de Vennootschap in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de Vennootschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 50% van het totaal voor de betreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening gebrachte bedrag met een maximum van EUR 4.000,-.

8.2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade en schadevergoedingen, gederfde winst, gemiste besparingen en verlies of schade door bedrijfsstagnatie.

8.3. De beperking van de aansprakelijkheid van de Vennootschap geldt dienovereenkomstig voor zijn Werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten en onderaannemers.

8.4. De Klant dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na het ontstaan of het aan het licht komen van de schade, schriftelijk een klacht in bij de Vennootschap, waarin hij bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Vennootschap.

8.5. De Klant vrijwaart de Vennootschap tegen alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met Goederen of de door de Vennootschap ter beschikking gestelde Werknemers of anderszins met de Overeenkomst.

8.6. De Klant vrijwaart de Vennootschap tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en aanspraken met betrekking tot de schending van iemands persoonlijke levenssfeer in verband met drukwerk, foto's en andere toepassingen die de Klant bij de Vennootschap in opdracht heeft gegeven.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. De Vennootschap behoudt zich de eigendom voor van alle Goederen die zij uit hoofde van een Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd of zal leveren, totdat de Klant de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze Goederen volledig heeft voldaan.

9.2. De Klant verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te merken als eigendom van de Vennootschap en ze te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de Vennootschap.


10. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom
10.1. Elke Partij zal alle informatie die door de andere Partij aan de ene Partij is verstrekt of bekendgemaakt, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, met betrekking tot de activiteiten van de bekendmakende Partij, haar klanten, en de offerte en haar voorwaarden, met inbegrip van de prijsvoorwaarden waaronder Klant is overeengekomen de Goederen te kopen, vertrouwelijk behandelen.

10.2. Elke partij maakt dergelijke vertrouwelijke informatie alleen bekend aan haar Werknemers die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om de door de offerte beoogde transacties uit te voeren. De verplichting tot geheimhouding van dergelijke informatie strekt zich niet uit tot informatie die publiekelijk bekend is op het tijdstip van bekendmaking, en/of informatie die op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak bekend moet worden gemaakt.

10.3. Elke Partij heeft het recht bekend te maken dat zij de Overeenkomst is aangegaan en in het openbaar te verwijzen naar de Vennootschap als verkoper of naar de Klant als gebruiker van de Goederen.

10.4. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten en de rechten op knowhow die in welke vorm dan ook ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door de Vennootschap, berusten uitsluitend bij de Vennootschap of zijn rechtverkrijgenden.

10.5 Door uw bestelling te plaatsen, geeft u toestemming voor het gebruik door de Vennootschap van de digitale drukproeven in de Marketing uitingen van De Vennootschap (Nieuwsbrief, Social Media en Photoflyer-websites). Waaronder begrepen de eventuele auteursrechten, merkrechten, modelrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van De Klant.


11. Beëindiging
11.1. Onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die de Vennootschap op grond van de Overeenkomst of de wet heeft, kan de Vennootschap, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, de Overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang opzeggen of beëindigen zonder enige aansprakelijkheid, indien:

11.1.1. de Klant een van de bepalingen van de Overeenkomst schendt of overtreedt en deze overtreding niet binnen tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de overtreding heeft hersteld;

11.1.2. de Klant in staat van ontbinding verkeert, zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of een aanvraag daartoe is ingediend.

11.2. Bij het intreden van een van de hiervoor in dit artikel 21 genoemde gebeurtenissen worden alle door de Klant uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten betalingen terstond opeisbaar.


12. Toepasselijk recht / geschillen
12.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op een aanbod, bevestiging of Overeenkomst.

12.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.


13. Wijziging en deponering van de Algemene Voorwaarden
13.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland.

13.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk in de Engelse taal opgesteld. Deze Nederlandse vertaling is beschikbaar gesteld voor het gemak van u als Klant. Voor wat betreft (uitleg)conflicten tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is de Engelse versie leidend.

13.3. Van toepassing is de versie van de Algemene Voorwaarden die geldt op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden gewijzigd. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Na deze mededeling is de laatst gedeponeerde versie van toepassing op de Overeenkomst.

Laatste update: Amsterdam, Nederland, 25 januari 2022